CRM - רשימת לקוחות

הדף מציג לקוחות. יכול להציג גם קבוצות ארחות (ספקים/ אולמות וכו') יש בו חיפוש כללי וחיפוש מתקדם לפי פרמטרים שונים. בנוסף, יש בו פעולות גורפםות שניתן לבצע על הלקוחות