הגדרת תיבות מייל 365


להלן 2 קישורים שמסבירים מה צריך לעשות בניהול התיבה על מנת שזה יעבוד:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/fundamentals/concept-fundamentals-security-defaults

https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/clients-and-mobile-in-exchange-online/authenticated-client-smtp-submission

כמו כן בוואייזנט, יש להעלות את class  emaillsעדכון:
להיכנס לקישור:
https://admin.microsoft.com/#/homepage/:/Settings/L1/ModernAuthentication
לסמן Authenticated SMTP***************
1. security default off
https://aad.portal.azure.com/#view/Microsoft_AAD_IAM/ActiveDirectoryMenuBlade/~/Properties

a. Manage security defaults
b. select No
c. Save


2. enable multi-factor authentication
https://account.activedirectory.windowsazure.com/UserManagement/MultifactorVerification.aspx?BrandContextID=O365

a. select user
b. quick steps -> Enable


3. create app password
https://mysignins.microsoft.com/security-info

a. Add sign-in method
b. choose App password

ואז להגדיר את המייל + App password