בדיקה וויזנט

בדיקה של התוספות לבן גוריון
תוכן האירוע