הזמנת הפרוייקט

הדף מופיע כטאב בפרוייקט. הדף מציג את ההזמות שמשוייכות לפרוייקט, ומאפשר לראות אותן. ההזמנות של הפרוייקט מויעות בשדה נוסף בפרוייקט