דף פרטי קריאה

דף זה כולל את כל פרטי הקריאה עם אפשרות עדכון כולל כל האפשרויות הקשורות (טאבים) , פרטי לקוח/הסטוריה/תיק לקוח/הוספת טכנאים/ שכפול קריאה...